Gói thành viên

Gói thành viên

...

Cơ bản

K119/ 1 Month


 • 50 Tải lên Sản phẩm
 • 100 Tải xuống trong ngày
 • 1GB Không gian sẵn có
 • Hỗ trợ email
 • Thanh toán chuyển khoản trực tiếp
 • Không có thanh toán hoa hồng
 • Hỗ trợ 24 x 7
Nâng cấp
Chuyên Nghiệp

K590/ 6 Month


 • 100 Tải lên Sản phẩm
 • 200 Tải xuống trong ngày
 • 5GB Không gian sẵn có
 • Hỗ trợ email
 • Thanh toán chuyển khoản trực tiếp
 • Không có thanh toán hoa hồng
 • Hỗ trợ 24 x 7
Nâng cấp
Không giới hạn

K99000/ 1 Year


 • Tải lên không giới hạn
 • 500 Tải xuống trong ngày
 • 10GB Không gian sẵn có
 • Hỗ trợ email
 • Thanh toán chuyển khoản trực tiếp
 • Không có thanh toán hoa hồng
 • Hỗ trợ 24 x 7
Nâng cấp
Hàng đầu